bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie (CKZ), Al. Wojska Polskiego 4, 63-300 Pleszew, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w CKZ jest Pan Dawid Nogaj, kontakt: tel. 61 30 70 750 ; infolinia 801 080 930; e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie z art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu realizacji zadań placówki (kiedy to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i nie będą udostępniane innym odbiorcom
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu organizacji i przeprowadzenia praktycznej nauki zawodu, egzaminów zawodowych oraz realizacji kształcenia ustawicznego, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze, wynikający z obowiązujących przepisów prawa oświatowego i administracyjnego.
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. w sytuacji postępowania sądowego lub postępowania administracyjnego

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, bezterminowo zgodnie z kategorią archiwalną sprawy wskazaną w przepisach o archiwizacji (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011r, Nr 14, poz. 67)

5) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  • na podstawie art. 21 RODO prawo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Inspektor Danych Osobowych
e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.euOpublikował: Radosław Janowski
Publikacja dnia: 29.09.2021
Podpisał: Radosław Janowski
Dokument z dnia: 28.08.2018
Dokument oglądany razy: 1 273