Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie (CKZ), Al. Wojska Polskiego 4, 63-300 Pleszew, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w CKZ jest Pan Dawid Nogaj, kontakt: tel. 61 30 70 750 ; infolinia 801 080 930; e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, bezterminowo zgodnie z kategorią archiwalną sprawy wskazaną w przepisach o archiwizacji (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011r, Nr 14, poz. 67)

5) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Inspektor Danych Osobowych
e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu


Opublikował: Radosław Janowski
Publikacja dnia: 29.09.2021
Podpisał: Radosław Janowski
Dokument z dnia: 28.08.2018
Dokument oglądany razy: 1330
23.07.2024 // bip.ckz-pleszew.pl/bip