bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-06-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Janowski sekretariat@ckz-pleszew.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (62) 742 89 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Budynek administracji CKZ

 • do budynku prowadzi wejście przez dwie bramy wjazdowe od ulicy Al. Wojska Polskiego,
 • przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku prowadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście główne do budynku jest zabezpieczone zamkiem z klamką do którego mają dostęp pracownicy, uczniowie i interesanci,
 • pomieszczenia pozwalają na poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, jest możliwość skorzystania z niej w budynku obok,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek socjalno – dydaktyczny

 • do budynku prowadzi wejście progowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w szerokie przeszklone drzwi wejściowe z zamkiem rolkowym, który umożliwia swobodne otwarcie i automatyczne zamknięcie,
 • korytarz w budynku pozwala na swobodne poruszanie się osobie niepełnosprawnej, na korytarzu znajduję się toaleta dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich,
 • z korytarza jest swobodny dostęp do dwóch pracowni dydaktyczno-informatycznych,
 • budynek jest jednopiętrowy nie wyposażony w windę,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek dydaktyczno – techniczny

 • do budynku prowadza trzy wejścia, dwa nie mają progów i schodów, trzecie wejście jest z progiem wyposażonym w podjazd,
 • w części parterowej budynku jest możliwość przemieszczania się osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, w tej części znajdują się pomieszczenia warsztatowo-techniczne,
 • budynek posiada piętro z pracowniami dydaktyczno-technicznymi, nie posiada windy,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • do obsługi petentów wyznaczone są osoby funkcyjne.

Aplikacje mobilne

Strona nie posiada aplikacji mobilnych.Opublikował: Radosław Janowski
Publikacja dnia: 24.03.2021
Podpisał: Radosław Janowski
Dokument z dnia: 24.03.2021
Dokument oglądany razy: 766